1/1

ORGANISATIE / ORGANISATION

Stichting_DARE_icoon_steunen_community.p

De organisatie &

onze doelen
 

Stichting DARE heeft zich ten doel gesteld kansarme kinderen structureel te ondersteunen; investeren in de toekomst van kinderen middels studie en kleinschalige projecten met een zo groot mogelijk structureel effect en dat op bescheiden schaal met een persoonlijke aanpak. In eerste instantie hebben we onze sponsoring gericht op materiële zaken als school en lesmateriaal. Uiteindelijk hebben we de focus verlegd naar studiebeurzen de zogenaamde ‘scholarships’.

Uitgangspunt is steeds dat een project niet tot afhankelijkheid mag leiden. De mensen moeten zelf ook in actie komen om te kunnen bouwen aan hun eigen toekomst. Dus: geen geld voor voedsel, kleding en dergelijke. Noodhulp vult alleen de maag maar geeft geen uitzicht op een betere toekomst.

 

We willen structurele ondersteuning bieden waar niet alleen de kinderen zelf hun voordeel mee doen, maar waar op de langere termijn de hele gemeenschap van kan profiteren.

We investeren daarom in studie waarmee men uiteindelijk het eigen leven kan verbeteren. We gaan ervan uit dat deze indirecte vorm van hulp duurzamer is en dus op lange termijn een meerwaarde oplevert t.o.v. directe hulp.

 

Wij verbinden ons bij voorkeur voor langere tijd aan één project. Dat is de reden dat we al vanaf het jaar 2007 betrokken zijn bij ons doorlopend project in Kenia, wat intussen ons gehele budget aan financiële middelen behelst. 

 

Alle financiële middelen die de Stichting DARE ter beschikking worden gesteld komen volledig ten goede aan de kinderen. Niets blijft er aan de beruchte ‘strijkstok’ hangen.

We willen het geheel kleinschalig en daarmee transparant en overzichtelijk houden. We doen ook niet actief aan fondsenwerving, maar we hopen dat mensen die ons verhaal een warm hart toedragen de Stichting DARE bij andere mensen of organisaties introduceren en eventueel de stichting door middel van een donatie steunen.

The organisation &
our targets


The DARE Foundation has set itself the goal of offering structural support to underprivileged children across the globe; investing in the future of children by means of study and small-scale projects with the greatest possible structural effect, and on a modest scale with a personal approach. At first we started off with investing in a school and teaching materials. Now we have shifted our focus to providing scholarships for talented youngsters.

 

The starting point in this respect is that the project may not lead to dependency. The people we sponsor must take action so as to build their own future. This means that we do not supply funds for food, clothing, etc. Emergency aid only fills the stomach but does not give a glimpse of a better future.

 

We want to offer structural support from which not only the immediate recipients (the children) will benefit. The other members of the community should benefit in the long term as well. It is for that reason that we invest in study and facilities that ultimately enable people to improve their lives. Building on the future together gives more satisfaction to both sides and also gives a greater sense of responsibility and self-esteem to the recipient.

                   

We assume that this indirect form of assistance is more sustainable and that it therefore yields an added value in the long term compared to immediate assistance. Therefore, we preferably associate ourselves with a single project for a long period of time. That's why we have been involved in our ongoing project in Kenya since 2007, which meanwhile makes up our entire budget.
 

All donations to the Dare Foundation are used for the benefit of the children. We don’t have a big organization feeding on the donations. 

 

We want to keep it small-scale and therefore transparent and conveniently organized. Which is why we prefer not to actively raise funds. We hope that people who sympathize with our story introduce the DARE Foundation to other people or organizations and that they perhaps support the foundation with a donation.

Gert de Jong_edited_edited.jpg

​Sinds 2006 is de familie Eeftingh uit Enschede betrokken via hun ANBI stichting 'Dare'bij het investeren in het structureel verbeteren van het leefklimaat van de inwoners van het dorp Kessup in Kenya.

As of 2006, the Eeftingh family from Enschede has been involved in investing in the structural improvement of the social climate of the inhabitants of the village of Kessup in Kenya.

Gert de Jong

Donateur DARE / Contributor DARE

Klaas Eeftingh

Oprichter DARE / Founder of DARE

 

Ik ben een rasechte (ex-) ondernemer. Daarmee is mijn drive: kansen zoeken, deze waarmaken en er dan vol passie aan te bouwen om iets te creëren voor ‘later’. Deze drive vind je ook terug in het werk van Stichting Dare. Er zijn voldoende kansen, er is een toekomst en er kan iets gecreëerd worden voor later. Alleen ontbreekt het vaak aan het waar maken, puur vanwege geldgebrek. En dan heb je niets aan plannen. Laten wij dan dat steuntje in de rug zijn, zodat deze kinderen aan een toekomst kunnen bouwen in eigen land, waar ze gelukkig zijn.

I’m a full bred entrepreneur. This defines my drive: looking for chances, living up to them and starting to build with passion. All in order to create opportunities for the future. This same drive can be found in the work for the Dare Foundation. Lots of chances, there is a bright future and we can create something. The only blockade to living up to these opportunities is the lack of financial resources. And all the plans in the world won’t solve this problem. So let’s us provide them with a little support! Allow these children to build on a future in their own country, where they are happy.

Klaas_STD.jpg

Els Eeftingh

Oprichtster DARE / Founder of DARE

Als docent van een basisschool weet ik als geen ander wat het belang van goed onderwijs is voor de toekomst van kinderen. Na een voltooide studie zijn de kansen voor de toekomst vele malen groter. Met kennis kun je zo veel ontwikkelen en bereiken in het leven. Daarmee verbeter je je eigen levensomstandigheden en ook die van je omgeving. Mijn wens is om kinderen dat onderwijs te bieden. Die kans kunnen we niet zo maar voorbij laten gaan.

As a teacher at a primary school I am fully aware of the importance of good education for a child’s future. After a completed study chances for the future increase tremendously. Sheer knowledge helps to bloom in life and helps people to reach their goals. This improves their living conditions but also the conditions of their community. My wish would be to give children access to education. It’s a chance we cannot afford to miss.